adjektiv tillægsord
adverbial biled
adverbium biord
akkusativ genstandsform
aktiv handleform
appellativ fællesnavn
artikel kendeord
demonstrativ pronomen påpegende stedord
determinativ bestemmelsesled/-ord
finit form sætningsdannende form
genitiv ejefald
genus køn
hypotakse underordning
imperativ bydemåde
imperfektum datid
indirekte objekt hensynsled
infinit form form ikke sætningsdannende
infinitiv navneform
interjektion udråbsord
interrogativt pronomen spørgende stedord
kasus fald/bøjningsform
komparation gradbøjning
komparativ 2./højere grad
konjunktiv forestillende måde / ønskemåde
konsonant medlyd
modalverbum mådeudsagnsord
morfologi bøjnings- og orddannelseslære
neutrum intetkøn
nominativ nævnefald
numerus tal
objekt genstandsled
optativ ønskemåde
passiv lideform
perfektum førnutid
perfektum/præteritum participium kort/datids tillægsform
pluralis flertal
pluskvamperfektum førdatid / førfortid
possessivt pronomen ejestedord
pronomen stedord
proprium egennavn
prædikativ omsagnsled
præfiks forstavelse
præposition forholdsord
præsens participium lang tillægsform
præsens nutid
præteritum datid
refleksivt pronomen tilbagevisende stedord
relativt pronomen henførende stedord
semantik betydningslære
singularis ental
subjekt grundled
substantiv navneord
suffiks afledningsendelse
superlativ højeste grad
syntaks sætningslære
tempus tid
verbal udsagnsled
verbum udsagnsord

Skrevet af Linnart Felkl fra Kontakt Tyskland